GENETICKÁ METODA

GENETICKÁ METODA

VÝUKA ČTENÍ A PSANÍ GENETICKOU METODOU 

Většina dětí, které přicházejí do školy, se již umí podepsat hůlkovým písmem. Některé umí dokonce číst. Hůlkové písmo většinu dětí zaujme především pro svou jednoduchost a této skutečnosti využívá právě genetická metoda čtení. 

​Nejedná se o novou metodu, jedná se o efektivní cestu rozvoje čtenářských dovedností. Základy této metody byly položeny Josefem Kožíškem již v roce 1913 a   od roku 1995 se moderní metodikou zabývá PhDr. Jarmila Vágnerová, Csc., která také vydala soubor učebnic a pracovních sešitů. ​​​

Genetická metoda je založena na hláskování slov, což se také výrazně projevuje při psaní. Když dítě píše, vybavuje si postupně jednotlivá písmena, ne slabiky.
 

Postup výuky čtení

Děti se učí postupně (vždy se přibírá jen jedno nové písmeno) číst pouze písmena velké tiskací abecedy, která skládají (bez slabikování) do slov. Napsané slovo nejprve zrakem rozloží na písmena - to znamená, že čtou nahlas jednotlivá písmena, a pak je sluchově složí rovnou v celé slovo (M-Á-M-A = MÁMA). 

Když děti zvládnou všechna písmena velké tiskací abecedy a dobře ovládají techniku čtení, postupně se přechází k malým tiskacím písmenům. U tohoto procesu se využívá fakt, že většina malých písmen je podobná těm velkým (O – o, U – u, I – i, S – s, Š – š, Z – z, Ž – ž, C – c, Č – č, I – i, J – j…). A teprve potom, když děti zvládnou čtení, začne se s výukou psacího písma.
 

·    Srovnání genetické metody s "tradiční" metodou analyticko-syntetickou 

                                       Genetická metoda: N-O-H-A = NOHA 

                                       Analyticko-syntetická metoda: N-O = NO 

                                                                                       H-A = HA 

                                                                                       NO + HA = NOHA

 

Postup výuky psaní

Výuka probíhá ve třech okruzích, které se mohou různě prolínat: 

Výuka se zahajuje cviky na uvolnění ruky – začíná se již druhý den školní docházky a pokračuje minimálně do poloviny listopadu. 

Procvičování ruky psaním tiskacích písmen a slov do linek pod text v učebnici, na popisovací tabulky či do sešitů nebo na pracovní listy. Zapisování písmen slouží jako pomůcka k nácviku čtení, nejde o precizní trénink písařské dovednosti. 

Vlastní psaní psacího písma. Podle metodiky výuky je ideální, kdyby se s nácvikem začne až po probrání všech tiskacích písmen velké i malé abecedy – v lednu. Díky přepisování tiskacích písmen, textů při čtení, a prodloužením období uvolňovacích cviků bude má většina žáků už poměrně dobře připravenou ruku pro psaní a to s sebou nese i rychlejší tempo výuky psaní.
 

Výhody genetické metody

Lépe vychází z přirozených myšlenkových postupů samotných dětí.

Žáci nejsou zatěžováni čtyřmi znaky jednotlivých písmen najednou (malé a velké, tiskací a psací).

Psací písmo se učí později, v první části školního roku tak děti nemusí psát náročné tvary písmen.

Po pochopení principu genetické metody dokáže dítě zkvalitňovat techniku čtení vlastní činností.

Mezi nesporné klady patří rychlost nástupu čtení slov, vět a jednoduchých textů. Děti dokážou velmi brzy číst nápisy kolem sebe v běžném životě, což je silným motivačním prostředkem k dalšímu učení.

Také vnímání obsahu vět je mnohem lepší, od začátku je tak dosaženo čtení s porozuměním.


Webové stránky zdarma